ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*lace into*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lace into, -lace into-

*lace into* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lace into (phrv.) กล่าวหาอย่างรุนแรง (คำไม่เป็นทางการ) Syn. lay into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I could've turned this place into a garage. Why didn't you?- ผมทำที่นี่เป็นโรงรถก็ได้
It's Testico, I think they've fucked the place into the car... hurry!มัน Testico \ NI คิดว่าพวกเขาได้ระยำที่ ลงในรถยน ... รีบ!
Trust me, I'm going to turn this place into the finest hotel in Los Angeles.มันจะดีที่สุดและไม่เคยมีมาก่อน
Tsukumo's turned this place into a Mystery Club.ทสึคุโมะทำให้ที่นี่เปลี่ยนเป็นชมรมเรื่องลึกลับไปซะแล้ว
However, I will definitely, with this hand, change this place into a society that can bring happiness to its people.อย่างไรก็ตาม ฉันจะพยายามด้วยสองมือนี้ เปลี่ยนที่แห่งนี้ให้กลายเป็นสังคม ที่สามารถนำความสุขมาสู่ประชาชน อาจารย์คะ
So what is they think of you turning this place into a mad houseเพื่อที่พวกเขาคิดว่าเธอเปลี่ยน ที่นี้เป็นบ้านบ้าอะไร
He'll turn this place into his kingdom.เขาจะเปลี่ยนที่นี่ ให้เป็นอาณาจักรของเขา
Over the summer, I decided it's time to whip this place into shape.ในฤดูร้อนที่ผ่านมาฉันตัดสินใจว่า มันได้เวลาแล้วที่วิทยาลัยนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
Our partnership with Quebec means we'll turn this old place into a wonder of new technology.หุ้นส่วนระหว่างเรากับคูเบ็ค เราจะเปลี่ยนที่เก่าแก่แห่งนี้ ให้เป็นแดนแห่งเทคโนโลยี ที่ล้ำหน้า
When the tanks roll in and my employer starts stripping this place into nonexistence, the commander will know, finally, that I beat him.เมื่อรถถังวิ่งเข้ามา นายจ้างของผมก็จะเริ่ม ปอกลอกที่นี่ จนเหี้ยน ท้ายที่สุด ผู้พันก็จะรู้
Now, you better rack your brain and give me something, or I'm gonna turn this place into a fucking monastery.ตอนนี้ใช้สมอง แล้วบอกฉันมา หรือจะให้ฉันเปลี่ยนที่เหี้ยๆนี่ เป็นวัดไปเลย
Well, I want to turn this place into an internationally renowned mecca.ผมอยากพัฒนาที่แห่งนี้ ไปเป็น ศูนย์รวมการออกกำลังกายนานาชาติที่มีชื่อเสียง

*lace into* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โขกสับ[v.] (khōksap) EN: rebuke ; nag ; peck at ; scold ; criticize sharply ; lace into FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *lace into*
Back to top