ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*knock off*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น knock off, -knock off-

*knock off* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
knock off (phrv.) ผลักล้มลง See also: เคาะลง, เคาะออก, ทำให้หล่น
knock off (phrv.) หยุดงาน (คำไม่เป็นทางการ) See also: เลิกงาน Syn. knock on
knock off (phrv.) ลดลง See also: ลดราคา, ลด
knock off with (phrv.) มีเพศสัมพันธ์ (กับผู้หญิง) (คำสแลง) Syn. knock off
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เราะ (v.) knock off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're supposed to knock off three or four of these a day, Switcher!ฉันคาดว่านายจะทำได้ 3 หรือ 4 ตัวต่อวันต่างหาก สวิทช์เชอร์!
Because I got to knock off work to come here and the commute is killin' me.ผมมาแต่เช้าแถมไกลก็ไกลกว่าจะมาถึงนี่
I want them to run along this street and knock off every bowler they see.ปัดหมวกกะลาออกจากทุกหัว
Lisa! Knock off that racket.ลิซ่า เลิกเป่าซะที หนวกหู
Mr. Poole, I'm pretty sure I could get them to knock off 25 or 30.คุณพูล ฉันมั่นใจว่าต่อได้อย่างน้อย สองหมื่นห้าหรือสามหมื่นค่ะ
What do you say? I say knock off 5 grand, and we'll talkไงนะ ลดสัก 5 พันแล้วผมจะซื้อ
I'll take it off your hands if you knock off $300.ฉันจะซื้อเลยถ้าลดให้อีก 300 เหรียญ
Okay, fine. Knock off $200, and we'll give you cash.โอเค ได้ ลดให้อีก 200 เหรียญแล้วจ่ายสดเลย
I'm sorry. Knock off what?ขอโทษนะ จุ้นอะไรมิทราบ
So i'm gonna, uh, down some power bars, Knock off a few reps.งั้นผมขอไปยกเวท ออกกำลังสักหน่อย
Juanita, good job. Let's knock off early today.ดีมาก ฮวนนิต้า วันนี้เลิกเร็วได้
You really think someone's to trying knock off survivors?คุณคิดจริงๆ รึว่ามีบางคน - พยายามตามปลดชีวิตคนพวกนี้?

*knock off* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
叩き落とす[たたきおとす, tatakiotosu] (v5s) to knock down; to knock off

*knock off* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลดลง [v. exp.] (lot long) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce ; knock off ; dip ; recede ; wane ; dive ; fall FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître ; s'amoindrir ; s’aténuer ; plonger ; chuter
พักกลางวัน[v. exp.] (phak klāngw) EN: take lunch break ; knock off at noon ; rest at noon ; leave off work at noon FR:
เราะ[v.] (rǿ ) EN: knock out ; knock off FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *knock off*
Back to top