ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*keep together*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น keep together, -keep together-

*keep together* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep together (phrv.) มาพร้อมกัน See also: ตีคู่กันมา, ไปพร้อมกัน Syn. remain together, stay together
keep together (phrv.) รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว See also: ร่วมกัน, อยู่ร่วมกัน Syn. stick together
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So keep together, maintain radio contact.ดังนั้น รวมกลุ่มกันไว้ เราจะติดต่อกันทางวิทยุ
All right, everybody please keep together now.สิทธิทั้งหมดทุกคนโปรดเก็บ ไว้ด้วยกันในขณะนี้
Keep together, everyone.Keep together, everyone.
Keep together, stay sharp and follow me.- เธžเธนเธ”เน€เธ›เน‡เธ™เธ‚เธตเน‰เน† - เธเน‡เธ‚เธตเน‰เธกเน‰เธฒเน„เธ‡เน€เธงเน‰เธข
Don't be ridiculous, we've got to keep together.อย่าพูดอะไรบ้า ๆ พวกเราจะต้องอยู่ด้วยกัน
I say we keep together,ฉันว่า เราอยู่รวมกัน
This family you've been working so hard to keep together...ครอบครัวที่แม่พยายามเหลือเกิน ที่จะทำให้เราอยู่ด้วยกัน...

*keep together* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สามัคคีกัน[v. exp.] (sāmakkhī ka) EN: keep together FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *keep together*
Back to top