ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*keep left*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น keep left, -keep left-

*keep left* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep left (phrv.) ชิดซ้ายไว้ See also: พยายามอยู่ทางซ้ายไว้ Syn. bear left, turn left

*keep left* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
左側通行[ひだりがわつうこう, hidarigawatsuukou] (n) Keep Left

*keep left* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิดซ้าย[v. exp.] (chit sāi) EN: keep to the left ; keep left FR: serrer à gauche ; Gardez votre gauche !

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *keep left*
Back to top