ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*keep in*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น keep in, -keep in-

*keep in* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep in (phrv.) หดค้างไว้ See also: หดเข้าและกลั้นไว้ Syn. hold in, pull in, tuck in
keep in (phrv.) ปล่อยทิ้งไว้ Syn. leave in
keep in (phrv.) พยายามชิดด้านในของถนน
keep in (phrv.) ถูกกักบริเวณเพื่อทำโทษ (หลังเลิกเรียน) Syn. keep behind, keep indoors, remain behind, remain in
keep in (phrv.) ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึก Syn. hold back, hold in, keep back
keep in (phrv.) เผาไหม้ตลอดเวลา Syn. be in, leave in, remain in
keep in (phrv.) เก็บสำรองไว้ Syn. get in, have in
keep in (phrv.) รักษาไว้ให้อยู่ในสภาพดี Syn. maintain in
keep in (phrv.) ยังคงรักษาไว้ Syn. maintain in
keep in (phrv.) จัดเตรียมสิ่งจำเป็นไว้ให้ Syn. find in
keep in mind (idm.) จำ See also: จำไว้, อย่าลืม
keep in sight (idm.) เฝ้ามอง
keep in touch with (idm.) ติดต่อ
keep in training (idm.) ฝึกฝน (เพื่อการกีฬาหรือการแข่งขัน) Syn. get into
keep in with (phrv.) คุ้นเคยกับ See also: ชินกับ, เป็นมิตรกับ Syn. get in with
keep indoors (idm.) เก็บในบ้านหรือสิ่งก่อสร้างอื่น See also: รักษาไว้ข้างใน Syn. keep in
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อม (v.) keep in the mouth See also: suck Ops. คาย
เก็บสำรอง (v.) keep in reserve See also: retain Syn. เก็บ, สำรอง, เผื่อไว้
เผื่อขาด (v.) keep in reserve See also: keep as a spare, keep as an alternate Syn. เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด Ops. พอดี
เผื่อขาด (v.) keep in reserve See also: keep as a spare, keep as an alternate Syn. เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด Ops. พอดี
เผื่อขาดเผื่อเหลือ (v.) keep in reserve See also: keep as a spare, keep as an alternate Syn. เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด Ops. พอดี
เผื่อขาดเผื่อเหลือ (v.) keep in reserve See also: keep as a spare, keep as an alternate Syn. เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด Ops. พอดี
เผื่อเหลือ (v.) keep in reserve See also: keep as a spare, keep as an alternate Syn. เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด Ops. พอดี
เผื่อเหลือ (v.) keep in reserve See also: keep as a spare, keep as an alternate Syn. เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด Ops. พอดี
เผื่อไว้ (v.) keep in reserve See also: retain Syn. เก็บ, สำรอง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't forget to keep in touchอย่าลืมติดต่อกันไปเรื่อยๆ นะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That puppet you keep in the Government House?{\cHFFFFFF}หุ่นที่คุณให้ ในทำเนียบรัฐบาล?
I was inside. You were supposed to keep in touch with the band.คุณควรที่จะมีการติดต่อกับวง
You must keep in pretty good shape.คุณคงดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดี
All right. And, Gerry, keep in touch.ขวาทั้งหมด และ Gerry, ให้ติดต่อ
How many times have I told you ? Your work certificate you keep in your pocket at all times.บอกให้เอาใบจ้างงานติดตัวไว้
Your child doesn't need any additional burdens. Keep in mind, this child is still you.ลูกของคุณไม่ควรมาแบกรับภาระอะไรอีก แล้วก็จำไว้นะ, ลูกของคุณก็คือคุณนั่นแหละ
So, you know, I hope we keep in touch, you know.คือว่า เราคงได้ติดต่อกันนะ
What do they keep in these things?พวกเขาใส่อะไรไว้ในนี้เนี่ย
I mean keep in mind there are things going on right in our backyards for god sake.ใครจะมานั่งคิดว่า เรื่องพวกนี้ เกิดขึ้นหลังบ้านเรา
It was hard to keep in touch.มันยากที่จะถนอมกันไว้
You know, to keep in line with the contract.นายก็รู้ ต้องรักษาสัญญา
If you're gonna keep insisting on meddling, then...ถ้าคุณยังยืนยันที่จะเข้าไปยุ่ง งั้น...

*keep in* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扣押[kòu yā, ㄎㄡˋ ㄧㄚ, 扣押] to detain; to keep in custody
保修[bǎo xiū, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄡ, 保修] guarantee to keep in good repair
保全[bǎo quán, ㄅㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, 保全] save from damage; preserve; maintain; keep in good repair
保养[bǎo yǎng, ㄅㄠˇ ㄧㄤˇ, 保养 / 保養] to take good care of (or conserve) one's health; to keep in good repair; to maintain; maintenance
合拍[hé pāi, ㄏㄜˊ ㄆㄞ, 合拍] in time with (i.e. same rhythm); to keep in step with; fig. to cooperate
保藏[bǎo cáng, ㄅㄠˇ ㄘㄤˊ, 保藏] keep in store; preserve
[chì, ㄔˋ, 饬 / 飭] keep in order; stern; to order; direct

*keep in* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
付いて行ける[ついていける, tsuiteikeru] (exp,v1) to follow; to keep in pace with; to understand
体する[たいする, taisuru] (vs-s,vt) to keep in mind and do as one has been told; to learn and obey; to act in accordance; to comply
取って置く;取っておく[とっておく, totteoku] (v5k) to set aside; to keep in reserve; to hold on to
心がける(P);心掛ける(P);心懸ける[こころがける, kokorogakeru] (v1,vt) to keep in mind; to bear in mind; to try; to aim to do; to endeavor; to endeavour; (P)
念頭に置く;念頭におく[ねんとうにおく, nentounioku] (exp,v5k) to give thought to; to bear in mind; to keep in mind
気に留める;気にとめる[きにとめる, kinitomeru] (exp,v1) to (keep in) mind; to give heed to; to pay attention to
留意事項[りゅういじこう, ryuuijikou] (n) points to note; points of concern; matters to keep in mind; matters that require attention
留意点[りゅういてん, ryuuiten] (n) points to remember; things to keep in mind; notes
記憶にとどめる;記憶に留める[きおくにとどめる, kiokunitodomeru] (exp,v1) to remember; to keep in mind
調子を合わせる[ちょうしをあわせる, choushiwoawaseru] (exp,v1) (1) to harmonize with; to keep in tune with; (2) to go along with; to keep in step
銘記[めいき, meiki] (n,vs) keep in mind; take note of; remember; (P)
頭に入れる[あたまにいれる, atamaniireru] (exp,v1) to keep in mind
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
預かる[あずかる, azukaru] Thai: รับฝาก English: to keep in custody

*keep in* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาอยู่[v.] (aoyū) EN: control ; keep under control ; keep in check ; be able to bring something under control FR:
จำไว้[v. exp.] (jam wai) EN: don't forget it! ; keep in mind ; remember FR: n'oublie pas ! ; n'oubliez pas !
จดจำ[v.] (jotjam) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; memorize ; imprint on one's memory ; recall FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler
เก็บสำรอง[v. exp.] (kep samrøng) EN: keep in reserve FR:
นึกถึง[v. exp.] (neuk theung) EN: think of ; remember ; keep in mind ; regard ; call to mind ; recall FR: penser à ; se souvenir de ; songer à
อม[v.] (om) EN: keep in the mouth ; suck FR: garder en bouche ; sucer
ไป ๆ มา ๆ[v. exp.] (pai-pai mā-) EN: go from time to time ; keep in contact FR:
เผื่อขาดเผื่อเหลือ[v. exp.] (pheūa khāt ) EN: keep in reserve ; keep as a spare ; keep as an alternate FR:
ติดต่อ[v.] (tittø) EN: contact ; associate (with) ; communicate (with) ; get in touch (with) ; keep in touch with ; connect ; reach ; deal with ; make a deal FR: contacter ; entrer en contact (avec) ; prendre contact (avec) ; être en contact (avec) ; être en rapport (avec) ; se mettre en rapport (avec) ; atteindre ; relier ; connecter ; adjoindre
ติดต่อมานะ[xp] (tittø mā na) EN: Keep in touch! FR:

*keep in* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schach {n} (Spiel) | eine Partie Schach | Schach spielen | in Schach haltenchess | a game of chess | to play (at) chess | to keep in check
kühl; frisch {adj} | kühl lagerncool | to ste cold; to keep in a cool place

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *keep in*
Back to top