ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*keep clear of*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น keep clear of, -keep clear of-

*keep clear of* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep clear of (phrv.) หลีกเลี่ยง See also: หลบหนี, หนีหน้า Syn. remain clear of, stay clear of, steer clear of
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Han-kyung! Keep clear of this bitch!ฮันคยอง อยู่ห่างๆนังร่านนี่นะ
Keep clear of their Catholic prayers.อยู่ห่างๆจากพวกนักสวดคาธอลิกนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *keep clear of*
Back to top