ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*join together*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น join together, -join together-

*join together* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
join together (phrv.) ต่อเข้าด้วยกัน See also: ใส่เข้ากัน, ประกอบเข้ากัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dearly beloved, we are gathered here in the sight of God, and in the face of this congregation, to join together this man and this woman...ท่านที่รักทั้งหลาย พวกเรามารวมกันที่นี่ในสายพระเนตร ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อมาร่วมชุมนุมกันต่อหน้า เพื่อการรวมเป็นหนึ่งเดียวของ ผู้ชายคนนี้และผู้หญิงคนนี้
We are gathered here in the sight of God... and in the face of this company... to join together this man and this woman...เรามาชุมนุมกัน ภายใต้พระเนตรของพระเจ้า และเพื่อเป็นสักขีพยาน ให้ชายหญิงคู่นี่ได้ร่วม...
To join together this man...ที่จะร่วมกันกับชายคนนี้
At the end of the working day, the centrally located café is the ideal place for friends and families to join together for a hearty and nutritious meal.และเมื่อหมดวันทำงาน... เรายังมีคาเฟ่ ซึ่งเป็นที่ในฝันเลยล่ะ เพื่อให้เพื่อนและครอบครัว ได้ใช้เวลาร่วมกัน เพื่อทานอาหารดีๆ มีประโยชน์
The nanomites join together as a fighting mechanism, first blocking, then expelling the cobra's venom.นาโนไมต์รวมตัวกันเหมือนกับกลไกการต่อสู้ อย่างแรกสกัดกั้น แล้วขับพิษงูออก
We are gathered here in the face of this company to join together this man and this woman in matrimony.พวกเรามาร่วมกันที่นี่ เพื่อเผชิญหน้ากับผู้คน เพื่อที่จะมาอยู่ร่วมกันพร้อมกับชายคนนี้ และผู้หญิงคนนี้ ในการแต่งงาน
At least worker bees can set aside their egos and join together to support a larger cause.กับการช่วยกันทำงานที่ใหญ่กว่า
Dearly beloved, we are gathered in the sight of God and in the face of this congregation to join together this man and this woman in holy matrimony, which is commended in holy writ to be honorable among all men.โอ้ที่รัก เราจะรวมตัวกันในสายพระเนตรของพระเจ้า และในหน้าของการชุมนุมครั้งนี้
Let us join together in song. Hey, hey, hey.และร้องเพลงร่วมกัน เฮ้ เฮ้
We thank thee, O Lord, that we are able to join together, to pay tribute to this fine man.ขอบพระทัย ที่เราได้มาร่วมกันในที่นี้ แสดงความชื่นชม ชายแสนดีผู้นี้
Join together in what is known as the erklarend."เป็นหนึ่งเดียวกัน ในนามของเอิร์กลาเรน"
The only way to save both our people is if we join together.วิธีเดียวที่จะช่วยชีวิตผู้คนของเราทั้งสอง คือถ้าเราร่วมกัน

*join together* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǔ, ㄓㄨˇ, 属 / 屬] join together; fix one's attention on; concentrate on
[pīn, ㄆㄧㄣ, 拚] variant of 拼, to piece together; to join together; to stake all; adventurous; at the risk of one's life; to spell
[pīn, ㄆㄧㄣ, 拼 / 拚] to piece together; to join together; to stake all; adventurous; at the risk of one's life; to spell

*join together* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
交える(P);雑える[まじえる, majieru] (v1,vt) (1) to mix; to combine; (2) to exchange (words, fire, etc.); (3) to cross (e.g. swords); to join together; (P)
合す[がっす, gassu] (v5s) (See 合する) to join together; to sum up; to combine; to unite; to mix; to agree with
合する[がっする, gassuru] (vs-s) to join together; to sum up; to combine; to unite; to mix; to agree with
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
相和す[あいわす, aiwasu] (v5s) (See 相和する) to grow together; to join together (in doing something)
組み合う[くみあう, kumiau] (v5u,vi) to form a partnership or association; to join together; to grapple with
組み合す;組合す;組み合わす[くみあわす, kumiawasu] (v5s) (See 組み合わせる) to combine; to join together; to join up; to dovetail together
組み合わせる(P);組合わせる;組み合せる;組合せる[くみあわせる, kumiawaseru] (v1,vt) to join together; to combine; to join up; (P)
結びつく(P);結び付く[むすびつく, musubitsuku] (v5k) to be connected or related; to join together; (P)
継ぎ合せる;継ぎ合わせる;継合せる[つぎあわせる, tsugiawaseru] (v1,vt) to join together; to patch together
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
結びつく[むすびつく, musubitsuku] Thai: เชื่อมติดกัน English: to join together

*join together* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กอดคอ[v. exp.] (køt khø) EN: put one's arm around another's shoulder ; stick closely together ; join together FR: accoler
ปะติดปะต่อ[v.] (patitpatø) EN: put together ; link up ; join together FR:
พร้อมใจ[v.] (phrømjai) EN: conjoin ; unite ; join together FR:
รวมพวก[v. exp.] (rūam phūak) EN: gather into a group ; form a group ; assemble ; join together ; gather together FR:
รวมตัว[v. exp.] (rūam tūa) EN: assemble ; collect ; gather together ; gather into a group ; rally ; muster ; come together to ; combine into a group ; get together ; join together FR: rassembler ; réunir ; assembler ; se rassembler ; se réunir ; s'assembler
แต่งงาน[v.] (taeng-ngān) EN: marry ; get married ; be married ; wed ; join together ; walk down the aisle (inf.) ; go down the aisle (inf.) FR: épouser ; se marier ; convoler (vx) ; marier ; s'unir par le mariage (vx) ; se maquer (pop.) ; se caser (fig.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *join together*
Back to top