ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*incline forward*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น incline forward, -incline forward-

*incline forward* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incline forward (phrv.) ก้ม See also: โน้มตัวลง, โค้ง Syn. bend forward, lean forward

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *incline forward*
Back to top