ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*in the nick of time*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น in the nick of time, -in the nick of time-

*in the nick of time* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in the nick of time (idm.) ก่อนสายเกินไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And this is how Carlos Solis arrived just in the nick of time to save the life of Edie Britt.และนี่คือวิธีที่คาลอส โซริสทำ เพื่อปืนขึ้นไปให้ทันเวลา ช่วยชีวิตอีดี้
The Marines landed in the nick of time and saved the day.ทางนาวิกโยธินเข้ามาช่วยได้ทันเวลาพอดี
Just in the nick of time. That guy was about to Frankenstein me.เกือบโดนยัดบท แฟรงค์เกนสไตน์ให้เล่นแล้ว
In the nick of time, too.นายก็เพิ่งมานี่ ในเวลาแบบนี้ด้วย
In the nick of time before we all die?ทันเวลาพอดี ก่อนที่พวกเราจะตาย?
Then I'm just in the nick of time.ชั้นรู้สึกเหมือนกับอยู่ในเรื่อง "นิค ออฟ ไทม์"
All he said was that someone helped him get away in the nick of time.ทั้งหมดที่เขาบอกคือ มีคนช่วยเขาหนี ในช่วงคับขัน

*in the nick of time* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわや[, awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye

*in the nick of time* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จวนแจ[X] (jūanjaē) EN: with so little time ; in the nick of time ; just in time FR:
ทันควัน[adv.] (thankhwan) EN: suddenly ; immediately ; instantly ; at once ; promptly; quickly ; right away ; then and there ; on the spot ; in the nick of time FR: aussitôt ; immédiatement ; instantanément ; soudainement ; au bon moment ; à pic ; subitement
ทันท่วงที[adv.] (thanthūangt) EN: n time ; in good time ; promptly ; timely ; without delay ; at once ; in the nick of time ; in due time FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *in the nick of time*
Back to top