ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*imitated*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น imitated, -imitated-

*imitated* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กดหัว[v.] (kothūa) EN: be kept down ; be intimitated FR:
ลูกชุบ[n. exp.] (lūk chup) EN: Thai miniature fruit confection ; delectable imitation fruits ; imitated miniature fruit FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *imitated*
Back to top