ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ill-conditioned*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ill-conditioned, -ill-conditioned-