ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*highest*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น highest, -highest-

*highest* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
highest (adj.) มีอำนาจสูงสุด Syn. foremost
highest (adj.) สูงสุด See also: มากที่สุด, ใหญ่สุด Syn. supreme, most
highest (n.) จุดสูงสุด See also: ยอดสูงสุด, จุดยอด Syn. maximum Ops. lowest, minimum
highest (adj.) สูงสุด See also: ขีดสุด, จุดสูงสุด, ระดับสูงสุด, สุดยอด Syn. maximum Ops. lowest, minimum
highest (adj.) สำคัญมากกว่าอย่างอื่น See also: เป็นส่วนใหญ่ Syn. first, foremost Ops. unimportant
highest (adj.) ซึ่งอยู่ในขั้นสูงสุด See also: สูงสุด, สุดยอด Syn. best, greatest, supreme, extreme, surpassing, preeminent
highest (adj.) ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุด See also: สูงสุด, เหนือสุด, ยิ่งใหญ่ที่สุด Syn. sovereign, dominant, topmost
highest (adj.) สูงที่สุด See also: ที่ระดับสูงสุด Syn. topmost, uppermost Ops. bottommost, lowest
highest (adj.) สูงสุด Syn. uppermost, first, leading
highest (adj.) ชั้นเยี่ยม See also: ชั้นนำ, ดีเยี่ยม Syn. excellent, important
highest (adv.) ในตำแหน่งสูงสุด See also: ในตำแหน่งสุดยอด
highest (n.) ระดับสูงสุด Ops. lowest
highest common factor (n.) ตัวหารร่วมมาก Syn. greatest common divisor
highest point (n.) จุดสูงสุด Syn. summit, peak
highest point (n.) จุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์ Syn. peak, apex
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
greatest common divisor (G.C.D.); highest common factor (H.C.F.)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
highest common factor (H.C.F.); greatest common divisor (G.C.D)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั้นเอก (n.) highest rank See also: first rank
ตัวหารร่วมมาก (n.) highest common factor, H.C.F. Syn. ห.ร.ม.
ตัวหารร่วมมาก (n.) highest common factor, H.C.F. Syn. ห.ร.ม.
สูงสุด (adj.) highest See also: utmost Ops. ต่ำสุด, น้อยสุด
สูงสุด (adj.) highest See also: tallest, sky-high
ห.ร.ม. (n.) highest common factor, H.C.F.
ห.ร.ม. (n.) highest common factor, H.C.F.
อุกฤษฏ์ (adj.) highest See also: the most

*highest* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
友谊峰[yǒu yì fēng, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄈㄥ, 友谊峰 / 友誼峰] Mt Friendship, the highest peak of the Altai mountains
尖端[jiān duān, ㄐㄧㄢ ㄉㄨㄢ, 尖端] sharp pointed end; the tip; the cusp; tip-top; most advanced and sophisticated; highest peak; the best
优等[yōu děng, ㄧㄡ ㄉㄥˇ, 优等 / 優等] first-rate; of the highest order; high-class; excellent; superior
进士[jìn shì, ㄐㄧㄣˋ ㄕˋ, 进士 / 進士] successful candidate in the highest imperial civil service examination; palace graduate
上等[shàng děng, ㄕㄤˋ ㄉㄥˇ, 上等] highest quality; top-notch
国子监[Guó zǐ jiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄗˇ ㄐㄧㄢˋ, 国子监 / 國子監] Imperial College (or Academy), the highest educational body in Imperial China
万户侯[Wàn Hù hòu, ㄨㄢˋ ㄏㄨˋ ㄏㄡˋ, 万户侯 / 萬戶侯] Marquis (highest Han dynasty ducal title meaning lord of 10,000 households); high nobles
九重霄[jiǔ chóng xiāo, ㄐㄧㄡˇ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄠ, 九重霄] ninth heaven; Highest Heaven
重霄[chóng xiāo, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄠ, 重霄] ninth heaven; Highest Heaven
状元[zhuàng yuán, ㄓㄨㄤˋ ㄩㄢˊ, 状元 / 狀元] Number One Scholar, title conferred on the person who came first in the highest imperial examination; very best (in any field)

*highest* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
位人臣を極める[くらいじんしんをきわめる, kuraijinshinwokiwameru] (exp,v1) to rise to the highest possible rank
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P)
和尚(P);和上[おしょう(和尚)(P);かしょう;わじょう, oshou ( oshou )(P); kashou ; wajou] (n) (1) (おしょう only) (hon) preceptor or high priest (esp. in Zen or Pure Land Buddhism); (2) (かしょう only) (hon) preceptor or high priest (in Tendai or Kegon Buddhism); (3) (わじょう only) (hon) (usu. 和上) preceptor or high priest (in Shingon, Hosso, Ritsu or Shin Buddhism); (4) (See 法眼) second highest priestly rank in Buddhism; (5) (おしょう, かしょう only) monk (esp. the head monk of a temple); (6) master (of one's art, trade, etc.); (P)
国際相撲連盟[こくさいすもうれんめい, kokusaisumourenmei] (n) International Sumo Federation; highest body of amateur sumo
大関陥落[おおぜきかんらく, oozekikanraku] (n) demotion from oozeki (the second highest rank in sumo wrestling) ranking
天職[てんしょく, tenshoku] (n) (1) vocation; lifework; calling; (2) sacred task (esp. the emperor's rule over the nation); (3) (See 天神・6) prostitute of the second-highest class (Edo period)
婆羅門[ばらもん;バラモン;ブラーマン, baramon ; baramon ; bura-man] (n,adj-no) (1) (uk) Brahman (priest of Hinduism, members of the highest caste) (san
常寂光土[じょうじゃっこうど, joujakkoudo] (n) {Buddh} (See 寂光浄土) land of eternally tranquil light (highest realm in Tendai Buddhism)
幕の内[まくのうち, makunouchi] (n) (1) (See 幕内) highest-ranking sumo division; (2) variety of boxed lunch
忌寸[いみき, imiki] (n) (arch) (See 八色の姓) Imiki (fourth highest of the eight hereditary titles)
昼三;中三[ちゅうさん, chuusan] (n) (See 宝暦・ほうれき) highest ranking prostitute in Yoshiwara (from the Houreki era onward)
最高峰[さいこうほう, saikouhou] (n) highest peak; most prominent; highest authority; (P)
最高額入札者[さいこうがくにゅうさつしゃ, saikougakunyuusatsusha] (n) highest bidder
法眼[ほうげん, hougen] (n) (1) {Buddh} (See 五眼) the dharma eye; (2) (abbr) second highest priestly rank in Buddhism; (3) (arch) title bestowed upon doctors, etc.
満貫[まんがん, mangan] (n) winning with the highest possible score (in mah-jongg) (mahjong); a win worth 8000 points (or, if dealer, 12000 points)
[げん, gen] (n,n-suf) (1) (arch) special Nara-period administrative division for areas containing a detached palace (Yoshino and Izumi); (n) (2) (arch) (See 大宰府) secretary; third highest-ranking officials in the Dazaifu
[おみ;しん, omi ; shin] (n) (1) (arch) retainer; attendant; (2) (おみ only) (See 八色の姓) Omi (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to sixth highest of eight); (3) (しん only) (hum) I (used by a servant when speaking to his master); me
[むらじ, muraji] (n) (arch) Muraji (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to seventh highest of eight)
過去最多[かこさいた, kakosaita] (n) record highest (in number); most on record
金輪[こんりん, konrin] (n) (1) {Buddh} gold wheel (highest of the three layered wheels that support the earth above the primordial void); (2) (abbr) {Buddh} (See 金輪王) gold wheel-turning sage king
長者番付[ちょうじゃばんづけ, choujabanduke] (n) list of the richest people; list of the very highest income earners; billionaire's list
高麗笛;狛笛[こまぶえ, komabue] (n) Korean flute (horizontal bamboo flute with six holes; highest-pitched flute used in gagaku)

*highest* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อกนิษฐ์[adj.] (akanit) EN: highest FR:
อภิธรรม[n.] (aphitham) EN: higher doctrine ; analytic doctrine of the Buddhist canon ; highest spiritual law ; highest spiritual doctrine FR:
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
ด่วนที่สุด[adv.] (dūan thīsut) EN: most urgent ; highest urgency FR: extrêmement urgent ; de la plus grande urgence ; urgentissime
ห.ร.ม. (ตัวหารร่วมมาก)[abv.] (Hø.Rø.Mø. () EN: G.C.D (greatest common divisor). ; H.C.F. (highest common factor) FR:
เจ้าฟ้าหญิง[n. exp.] (jaofā ying) EN: Her Royal Highness ; H.R.H. ; princess of the highest rank FR: princesse royale [f] ; altesse royale [f]
เจ้าพระยา[n.] (jaophrayā) EN: [the highest rank of the ancient Thai civil nobility] FR:
จุดสูงสุด[n. exp.] (jut sūngsut) EN: peak ; highest point ; point of greatest success ; pinnacle FR: summum [m] ; pinacle [m] ; point culminant [m]
ขายประมูล[v. exp.] (khāi pramūn) EN: sell to the highest bidder FR:
คะแนนเต็ม[n. exp.] (khanaēn tem) EN: full score ; full marks ; highest mark FR:
ขอแสดงความนับถือ[v. exp.] (khø sadaēng) EN: respectfully yours ; yours truly ; I assure you of my highest respect ; very truly yours ; sincerely yours ; yours faithfully ; yours truly FR: respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง[v. exp.] (khø sadaēng) EN: I assure you of my highest respect FR: je vous prie d'agréer mes salutations distinguées ; je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués ; je vous prie d'agréer l'assurance de mes salutations distinguées. ; je vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée.
มกุฎ[adj.] (makut) EN: highest FR:
มัธยมบริบูรณ์[n.] (matthayombø) EN: highest grade in high school FR: baccalauréat [m] ; bac [m] (abrév.)
มงกุฎ[adj.] (mongkut) EN: supreme ; highest ; excellent FR:
น้ำเกิด[n. exp.] (nāmkoēt) EN: spring tide ; highest tide of the month FR: marée du printemps [f]
เปรียญธรรม[n. exp.] (parīen tham) EN: graduation in Buddhist theology ; the highest level of Buddhist dhamma FR: diplômé en théologie bouddhique [m]
สังฆราช[n.] (sangkharāt) EN: patriarch ; supreme patriarch ; highest-ranking religious leader FR: patriarche [m]
สูงส่ง[adj.] (sūngsong) EN: supreme ; sublime ; highest ; majestic FR: suprême
สูงสุด[adj.] (sūngsut) EN: highest ; topmost ; tallest ; sky-high FR: culminant ; le plus élevé
สุดฝีมือ[n. exp.] (sut fīmeū) EN: highest skill FR: extrême compétence
ทอดตลาด[v. exp.] (thøt talāt) EN: sell in the open market ; sell to the highest bidder ; sell by auction ; auction FR:
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)[n.] (tūahānruamm) EN: greatest common divisor (GCD) ; highest common factor (HCF) FR: plus grand commun diviseur [m] ; PGCD [m] (abrév.)
อุดม[adj.] (udom) EN: highest ; great ; excellent ; rich in FR: supérieur ; excellent ; riche en
อุกฤษฏ์[adj.] (ukrit) EN: highest ; supreme ; excellent FR:
อุตริมนุสธรรม[n.] (uttarimanut) EN: highest accomplishment of man ; enlightenment FR:
วร-[pref.] (wøra- ; war) EN: highest ; glorious ; best ; excellent ; superb FR:
ยอด[n.] (yøt) EN: top ; summit ; peak ; highest point ; apex ; crest FR: sommet [m] ; cime [f] ; pic [m] ; point culminant [m] ; crête [f] ; faîte [m] ; summum []
ยวดยิ่ง[adv.] (yūatying) EN: excellently ; to the highest degree ; super ; top FR: extrêmement ; super

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *highest*
Back to top