ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*have on*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น have on, -have on-

*have on* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
have on (phrv.) สวมใส่ See also: สวม, ใส่ Syn. put on
have on (phrv.) มีไว้กับตัว Syn. have about
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประพฤติตน (v.) behave oneself See also: perform, act Syn. ประพฤติตัว, ปฏิบัติตน
ประพฤติตัว (v.) behave oneself See also: perform, act Syn. ปฏิบัติตน
ผูกจิต (v.) have one´s heart See also: tie with affection, form ties of affection Syn. ผูกใจ
ผูกใจ (v.) have one´s heart See also: tie with affection, form ties of affection
สมหมาย (v.) have one´s wish fulfilled/gratified See also: fulfill one´s desire Syn. สมปรารถนา, สมหวัง, สมใจคิด, สมใจนึก
หวาม (v.) have one´s sexual passions aroused Syn. เสียวซ่าน, วาบหวาม, ซาบซ่าน
แยกครัว (v.) have one´s own family See also: be in a separate house Syn. แยกบ้าน
แยกบ้าน (v.) have one´s own family See also: be in a separate house Syn. แยกครัว
แยกเรือน (v.) have one´s own family See also: be in a separate house Syn. แยกบ้าน, แยกครัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have only one wish!ฉันมีความปรารถนาเพียงประการเดียวเท่านั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If there's anything you want done, madam, you have only to tell me.ถ้าคุณผู้หญิงต้องการอะไร ก็บอกฉันนะคะ
How about you, Max? Have one on me.แล้วนายล่ะเเม็กซ์ให้ฉันเลี้ยงเองนะ ฉันว่าฉันพอจะเป็นเจ้ามือไหว
Is it to have one longer day?"คือมันจะมีหนึ่งวันอีกต่อไป? "
(Hollers) Hey, Abdul! - Yes. - We did have one, didn't we?ใช่ที่รัก ใช่เราไม่ได้มีหนึ่งใช่ไหม
Musketeer Juniper, a joy to have on any team, one of the original BEFs.หนึ่งใน บีอีเอฟ เดิม สิ่งที่พวกเขาคิดจริงๆของฉัน
Do you have one? - No.- เธอต้องมีวีซ่า มีรึเปล่า
Then why don't we have one more drink and go down and cut that shark open?เรามาดื่มกันอีกคนละเเก้ว เเล้วไปผ่าฉลามนั่นกันเถอะ
Can I have one minute with you?ผมขอคุยกับคุณหน่อยได้มั้ยครับ
If I could just have one second with you....ผมขอ 1 วินาทีเท่านั้นครับ
Stanley, can I have one fish?สแตนลี่ย์ ฉัน สามารถมี ปลา หรือไม่
You have one full day to decide.พวกเจ้ามีเวลาตัดสินใจหนึ่งวันเต็ม
Ladies and gentlemen, you all have one thing in common.ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ทุกท่านมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน

*have on* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安分守己[ān fèn shǒu jǐ, ㄢ ㄈㄣˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧˇ, 安分守己] abide by the law and behave oneself; know one's place
背负[bēi fù, ㄅㄟ ㄈㄨˋ, 背负 / 揹負] bear; carry on the back; have on one's shoulder
扫兴[sǎo xìng, ㄙㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, 扫兴 / 掃興] to have one's spirits dampened; to feel disappointed
削职[xuē zhí, ㄒㄩㄝ ㄓˊ, 削职 / 削職] demotion; to have one's job cut
掉价[diào jià, ㄉㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, 掉价 / 掉價] drop in price; devalued; to have one's status lowered
束手[shù shǒu, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ, 束手] to have one's hands tied; helpless; unable to do anything about it

*have on* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
儘ならない[ままならない, mamanaranai] (adj-i) (uk) unable to have one's way with
山が当たる;山が当る[やまがあたる, yamagaataru] (exp,v5r) to accurately guess what subjects will turn up on a test; to have one's predictions turn out correct
役を干される[やくをほされる, yakuwohosareru] (exp,v1) to be deprived of one's role; to have one's livelihood taken away
心が通じる[こころがつうじる, kokorogatsuujiru] (exp,v1) (See 心が通う) to relate to; to have one's feelings understood
心を決める[こころをきめる, kokorowokimeru] (exp,v1) to resolve to do; to make up one's mind to do; to set one's heart on; to have one's heart set on
息を呑む;息を飲む;息をのむ;息を嚥む[いきをのむ, ikiwonomu] (exp,v5m) to catch one's breath; to gulp; to have one's breath taken away
我を通す[がをとおす, gawotoosu] (exp,v5s) to insist on one's own ideas; to have one's own way
手が後ろに回る[てがうしろにまわる, tegaushironimawaru] (exp,v5r) to have one's hands tied behind one; to be arrested
押し切る(P);押切る;押しきる[おしきる, oshikiru] (v5r,vt) (1) to face down the opposition; to overcome resistance; to have one's own way; (2) to press and cut; (P)
押し通す;押通す;押しとおす[おしとおす, oshitoosu] (v5s,vt) to persist in; to carry out; to have one's own way; to push through; to carry through
持ち合せる;持ち合わせる[もちあわせる, mochiawaseru] (v1,vt) to happen to have on hand or in stock
横車を押す[よこぐるまをおす, yokogurumawoosu] (exp,v5s) to have one's own way (against all reason); to push through an unreasonable idea
気が回る[きがまわる, kigamawaru] (exp,v5r) (1) to be attentive to small details; (2) to be attentive to others (or others' concerns); (3) to have one's mind turn groundlessly to something negative
気を取られる[きをとられる, kiwotorareru] (exp,v1) to have one's attention attracted (caught); to be preoccupied with
決心が揺らぐ[けっしんがゆらぐ, kesshingayuragu] (exp,v5g) to lose one's resolve; to have one's resolution waver
泣き濡れる;泣濡れる;泣きぬれる[なきぬれる, nakinureru] (v1,vi) to be tear-stained; to have one's face covered with tears
濯ぐ;漱ぐ;雪ぐ[すすぐ;ゆすぐ(濯ぐ;雪ぐ);そそぐ(濯ぐ;雪ぐ), susugu ; yusugu ( taku gu ; yuki gu ); sosogu ( taku gu ; yuki gu )] (v5g,vt) (1) to rinse; to wash out; (2) (esp. 雪ぐ) to have one's revenge; to wipe out a disgrace
照準を合わせる[しょうじゅんをあわせる, shoujunwoawaseru] (exp,v1) to set one's sights on; to take aim (at); to have one's mind on
目が出る[めがでる, megaderu] (exp,v1) (1) (See 芽が出る・めがでる・2) to have luck on one's side; to get lucky; (2) (See 目の玉が飛び出る) to have one's eyes bulge out of one's head (with surprise)
目の色を変える[めのいろをかえる, menoirowokaeru] (exp,v1) to be in a tizzy; to be in a frenzy; to have one's eyes light up; to have a different look in one's eyes
秋の鹿は笛に寄る[あきのしかはふえによる, akinoshikahafueniyoru] (exp) (obsc) people may bring about their demise for love (like a deer coming forth when it hears a hunter's whistle in mating season); it is easy to have one's weak points taken advantage of
胸にジーンと来る[むねにジーンとくる, muneni ji-n tokuru] (exp,vk) to have one's heart touched (by something very moving)
胸躍る;胸おどる[むねおどる, muneodoru] (adj-f) (1) heart-pounding; exciting; thrilling; heartrending; (v5r) (2) to have one's heart pound; to be thrilled
膝が笑う[ひざがわらう, hizagawarau] (exp,v5u) (id) to have one's knees be about to give way
苦心を買われる[くしんをかわれる, kushinwokawareru] (exp,v1) to have one's labor appreciated (labour)
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r,vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r,vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P)
運が開ける[うんがひらける, ungahirakeru] (exp,v1) to be in luck's way; to have one's fortune changes to the better
首が絞まる[くびがしまる, kubigashimaru] (exp,v5r) to have one's neck wrung
骨が折れる[ほねがおれる, honegaoreru] (v1) to require much effort; to be hard to do; to have one's bones broken

*have on* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ดี[v. exp.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
แบ่งภาค[v.] (baengphāk) EN: have only two hands ; cannot be two people at the same time FR: n'avoir que deux mains
ดัดผม[v.] (dat phom) EN: perm ; have one's hair waved ; have one's hair set ; get a permanent FR: friser
ดึงหน้า[v. exp.] (deung nā) EN: have a facelift ; have one's face lifted FR:
ดีฝ่อ[v.] (dīfø) EN: loose courage ; have one's heart in one's mouth FR:
หูอื้อ[v. exp.] (hū eū) EN: have a ringing in the ear ; have a buzzing in the ears ; have one's ears stopped up ; be deafened FR: avoir les oreilles qui bourdonnent
จัดฟัน[v. exp.] (jat fan) EN: have one's teeth straightened FR:
ขาดมือ[v.] (khātmeū) EN: run out of ; be in short supply ; be out of stock ; not have on hand ; be short of ; be wanting FR: être en rupture de stock
คิดเป็นอื่น[v. exp.] (khit pen eū) EN: think otherwise ; have one's own opinion FR: avoir sa propre opinion
ครองตัว[v. exp.] (khrøng tūa) EN: behave oneself FR:
โกนหัว[v. exp.] (kōn hūa) EN: have one's head shaved FR:
เล็ง[v.] (leng) EN: aim ; take aim ; take a bead on ; stair ; point ; level ; target ; have one's eyes on FR: viser ; pointer
มีประจำเดือน[v. exp.] (mī prajamde) EN: have one's period FR: avoir ses règles
หมดประตูสู้[v. exp.] (motpratū sū) EN: have no way out ; have one's hands tied ; have no defenses FR: n'avoir aucune porte de sortie
อกสั่นขวัญหนี[v.] (oksankhwann) EN: have one's heart in one's mouth FR: sursauter de frayeur
ปฏิบัติตัวดี[v. exp.] (patibat tūa) EN: behave oneself well ; conduct oneself well ; give a good account of oneself FR:
ผูกจิต[v. exp.] (phūk jit) EN: have one's heart ; tie with affection ; form ties of affection FR:
ปลงผม[v.] (plongphom) EN: shave the head ; remove hair ; have one's head shaved FR:
ประพฤติตน[v. exp.] (praphreut t) EN: behave oneself FR: se comporter
สมองโปร่ง[v. exp.] (samøng prōn) EN: have one's mind clear FR: avoir les idées claires
สมหวัง[v.] (somwang) EN: have one's hopes fulfilled FR:
สวมใส่[v. exp.] (suam sai) EN: wear ; be dressed in ; have on ; put on ; don ; sport FR: porter ; revêtir ; être vêtu de
ตัดผม[v. exp.] (tat phom) EN: cut the hair ; give a haircut ; cut s.o.'s hair ; have a haircut ; have one's hair cut ; get a haircut FR: couper les cheveux ; se faire couper les cheveux
ถือพวงมาลัย[v. exp.] (theū phūang) EN: have one's hands on the wheel FR:
ตกผ้า[v.] (tokphā) EN: have one's period FR: avoir ses règles
แยกบ้าน[v. exp.] (yaēk bān) EN: have ones own family FR:
แยกครัว[v. exp.] (yaēk khrūa) EN: have ones own family FR:
แยกเรือน[v. exp.] (yaēk reūoen) EN: have one's own family ; be in a separate house FR:

*have on* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurzhaarschnitt {m} | sich das Haar kurz schneiden lassencrop | to have one's hair cropped

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *have on*
Back to top