ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*grow in*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grow in, -grow in-

*grow in* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grow in (phrv.) ยาวออกมา See also: งอกออกมา, โตออกมา Syn. grow out
grow in (phrv.) สร้างขึ้นใหม่
grow in (phrv.) พัฒนา (ความสามารถ) See also: ขยาย, ได้รับมากขึ้น
grow into (phrv.) เจริญเติบโตมากขึ้น See also: ใหญ่โตมากขึ้น, เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น Syn. grow from, grow out of
grow into (phrv.) โตเกินกว่าจะใส่เสื้อผ้าได้
grow into (phrv.) โตขึ้น See also: ใหญ่ขึ้น
grow into (phrv.) คุ้นเคยกับ See also: เคยชินกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I watch her grow in the pictures you sentฉันเฝ้าดูเธอเติบโตขึ้นจากภาพที่คุณส่งมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For years the landlords have ordered us to grow indigo for dyeing cloth.หลายปีมาแล้ว เจ้าของที่สั่งให้เรา ปลูกคราม
And wishing for a child to grow inside her belly.จ๊ะ ขณะนางเย็บเสื้อกันหนาว นางได้อธิษฐานให้มีเด็กน้อยมาเกิดในครรภ์
I owe it to you that I saw what real education could be like to laugh with the colleagues to cry, to get mad, to be moved sometimes experiencing failure and using it to grow in life both students and teacher evolving together I saw that type of teachingฉันเป็นหนี้คุณ คุณทำให้ฉันเห็นว่าการศึกษาที่แท้จริงอาจจะเป็นแบบนี้ การที่จะได้หัวเราะ ร้องไห้ และโกรธ ร่วมกับเพื่อนๆ
You're gonna grow into a great predator.นายจะโตขึ้นเป็นนายพราน.
Nothing can grow in concrete.ไม่มีอะไรเจริญได้หรอก ในคอนกรีต
I believe evil spirits grow in the sword.ข้าเชื่อว่า วิญญาณร้ายสิงอยู่ในดาบ
They all grow in natureพวกเขาเติบโตจากธรรมชาติ
Nothing can grow in this.ดูฝุ่น จะปลูกอะไรได้
And I'll bet you grow into these by the time I get back.และพ่อหวังว่าลูกจะใส่รองเท้านี้ได้ เมื่อพ่อกลับมา
You didn't grow inside your mother, you grew inside our hearts.พ่อรักลูก, แคลร์-หมีน้อย you grew inside our hearts.
Within a week, it's making stem cells, which then grow into the person of your choice.ภายใน 1 สัปดาห์ มันจะสร้าง สเตมเซลล์ ซึ่งจะเตบโต ในรูปแบบที่คุณเลือก
Tell me we'll never grow into one of those insane couples that just lives to make each other crazy.บอกผมทีว่าต่อไปเราจะไม่กลายเป็นคู่รักเพี้ยนๆ\ ที่ทำเรื่องบ้าๆ ใส่กัน

*grow in* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增多[zēng duō, ㄗㄥ ㄉㄨㄛ, 增多] to increase; to grow in number

*grow in* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プリン頭[プリンあたま, purin atama] (n) (col) black hair that has been dyed blond after the roots begin to grow in at the top giving an appearance much like custard pudding (lit. pudding head)
厳しさを増す[きびしさをます, kibishisawomasu] (exp,v5s) to grow in severity; to grow increasingly severe
生い茂る;生茂る[おいしげる, oishigeru] (v5r,vi) to grow thickly; to be overgrown; to thrive; to grow in abundance
盛大に趣く[せいだいにおもむく, seidainiomomuku] (exp,v5k) to grow in prosperity
自然木[しぜんぼく, shizenboku] (n) naturally growing tree; tree that does not grow in a tree plantation
[つる, tsuru] (n) (uk) shoots which grow in a helix around a support and climb with tendrils or suckers as opposed to vines; esp. hops, bindweed, runner bean, French bean and honeysuckles
鈴なりになる;鈴生りに生る[すずなりになる, suzunarininaru] (exp,v5r) to grow in clusters
高じる;昂じる;嵩じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (See 高ずる) to grow in intensity; to be aggravated; to get worse; to develop
高ずる;昂ずる;嵩ずる[こうずる, kouzuru] (vz) (obsc) (See 高じる) to grow in intensity; to be aggravated; to get worse; to develop

*grow in* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจริญวัย[v. exp.] (jaroēnwai) EN: grow up ; develop ; increase ; grow into FR: se développer
ค่อย ๆ เรียนรู้[v. exp.] (khǿi-khǿi r) EN: grow into FR: devenir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *grow in*
Back to top