ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*grovel in*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grovel in, -grovel in-

*grovel in* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grovel in (phrv.) กลิ้งเกลือก Syn. wallow in, welter in
grovel in (phrv.) เกี่ยวข้องกับ See also: ทำงานท่ามกลางสิ่งที่ไม่น่าพอใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It must be very hard for you to come in here and grovel in front of all of us here.มันคงจะยากมากสำหรับนาย ที่มาที่นี่และหมอบคลาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *grovel in*
Back to top