ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*greater number*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น greater number, -greater number-

*greater number* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
greater number (n.) ส่วนใหญ่ See also: ส่วนใหญ่ที่สุดของกลุ่ม Syn. bulk Ops. minority

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *greater number*
Back to top