ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*go to ruin*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น go to ruin, -go to ruin-

*go to ruin* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉิบหาย[v.] (chip-hāi) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin FR: détruire ; ruiner ; anéantir
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse FR: être ruiné ; être insolvable
สลักหักพัง[v. exp.] (salak hak p) EN: be ruined ; go to ruin ; lie in ruins FR:
เสียคน[v.] (sīakhon) EN: go bad ; go to ruin ; become a wreck ; degenerate; deteriorate ; go down the drain FR: partir en ruines ; devenir une épave
ย่อยยับ[v.] (yǿiyap) EN: be totally destroyed ; go to ruin ; fall to pieces ; go to the dogs FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *go to ruin*
Back to top