ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*go down with*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น go down with, -go down with-

*go down with* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go down with (phrv.) ลงไปพร้อมกับ See also: ลงไปข้างล่างกับ, ลงไปกับ Syn. come down, go down, go down to Ops. go up
go down with (phrv.) ได้รับการยอมรับ See also: ได้รับการอนุมัติจาก Syn. come across
go down with (phrv.) ป่วยด้วยโรค Syn. be down with, come down with
go down with (phrv.) จมลงพร้อมกับ Syn. go down, go down to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the fetus is going to be aborted, so let it go down with the ship.แต่ทารกในครรภ์เป็นไปได้ยกเลิกเพื่อให้มันลงไปกับเรือ
DID B. THINK S.WOULD GO DOWN WITHOUT A FIGHT?แล้ว บี คิดว่า เอส จะยอมแพ้โดยไม่ยอมสู้อย่างนั้นหรอ?
AND GIRLS LIKE THESE DON'T GO DOWN WITHOUT A FIGHT.และผู้หญิงแบบนี้ ไม่ยอมแน่ถ้ายังไม่ได้สู้
I knew the Mob wouldn't go down without a fight but this is different.คุณจะหายใจอยู่ในนั้นได้นานแค่ไหน พวกแก๊งค์มันสู้ตาย
Chuck isn't going to go down without a fight.ชัคจะไม่ยอมไป โดยไม่สู้หรอก
Says he won't go down without a fight.เขาไม่ยอมให้จับได้ง่ายๆ
Then, let's go down without using any.ถ้างั้นเราลองลงไปดูแบบไม่ใช้ไฟมั่งดีกว่า
At least she'll go down with honor.อย่างน้อยมันก็จมลงอย่างมีศักดิ์ศรี
An admiral must go down with his ship!นายพลเรือต้องตายไปพร้อมกับยานของเขา!
Something like that does not go down without a parent knowing.เรื่องแบบนั้นมันเกิดขึ้นโดยไม่มีผู้ปกครอง รู้เห็นด้วยไม่ได้หรอกค่ะ
I just don't want to go down without a fight.ฉันแค่อยากจะลงไป โดยไม่ต้องทะเลาะกัน
Because if I go down, you're go down with me.เพราะถ้าฉันพัง เธอก็พังไปพร้อมๆกันเหมือนกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *go down with*
Back to top