ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*go down to*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น go down to, -go down to-

*go down to* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go down to (phrv.) ลงไปยัง See also: ลงไปที่ Syn. come down, go down
go down to (phrv.) ไปไกลจนถึง See also: ไกลลงไป Syn. go back to, go down
go down to (phrv.) ลดระดับลง Syn. go down
go down to (phrv.) เปลี่ยนเป็นตัวโน้ตที่ต่ำกว่า (ดนตรี) Syn. go down, go up to
go down to (phrv.) จมสู่ See also: จมลงไปยัง Syn. go down, go down with
go down to (phrv.) ออกจาก (มหาวิทยาลัยหรือเมือง) Syn. go down
go down to (phrv.) พ่ายแพ้ต่อ See also: ถูกทำลายด้วยด้วย Syn. go down, go down with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We could go down to the Route 136 bridge.เราควรล่องไปทางสาย สะพาน 136
You're going to go down to this hospital to get an appraisal of your worth.ไปรพ.แล้วตีค่าว่า ตัวเองมีค่าเท่าไหร่
If you won't sell your body, what will you sell, your dreams? Go down to one of these dream clinics!ถ้าไม่ใช่ร่างกายแล้วจะขายอะไร ขายฝันหรือ ต้องไปคลินิกฝัน
Let's just go down to the Royal Garden, catch one set.แค่ไป รอยัลการ์เด้น พักเดียว
Lieutenant, the wife and the kid... they're getting ready to go down to the station.สารวัตร แล้วภรรยากับเด็ก? ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่สถานี
Anyway, they want me to go down to this sonogram thing with them tomorrow.ยังไงแล้ว พวกเขาอยากให้ฉันไปดู เครื่องตรวจเด็กด้วยพรุ่งนี้
Lizzy, go down to your father and ask how much he will give her.ลิซซี่ลูกรัก ลงไปหาพ่อแล้วถามเขาหน่อยว่า เขาจะจ่ายเงินให้หล่อนเท่าไหร่
We would go down to Virginia, to get away for a while.เราจะลงไปที่เวอร์จิเนียที่จะได้รับออกไปในขณะที่
And we will get out of here... what do you say we go down to Florida, we get ourselves a boat, and we stock it with all the nicest, yummiest things... we can possibly get our hands on,และเราจะได้รับจากที่นี่ ... สิ่งที่คุณบอกว่าเราไปลงไปที่ฟลอริด้า ตัวเราเองที่เราได้รับเรือ และเราสต็อกกับทุก อร่อยที่สุดสิ่ง yummiest ...
Let's go down to the basement.I've got an idea. Let's go down to the basement.
I'm going go down to the chapel.maybe... I wanna go down to the chapel.
Ah. Go down to the garage. Tell him to stay in the car until he hears from me.ไปที่จอดรถ บอกเขาว่า อยู่ที่รถจนกว่าผมจะส่งข่าว

*go down to* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三段落ち;三段オチ[さんだんおち(三段落ち);さんだんオチ(三段オチ), sandan'ochi ( sandan ochi ); sandan ochi ( sandan ochi )] (n) (See 落ち・おち・3) three-part joke, where the first two parts are similar and mundane, while the third is the punchline (e.g. How do you get to my place? Go down to the corner, turn left, and get lost.); rule of three (in comedy writing)
九州へ下る[きゅうしゅうへくだる, kyuushuuhekudaru] (v5r) to go down to Kyushu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *go down to*
Back to top