ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*go astray*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น go astray, -go astray-

*go astray* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go astray (phrv.) เดินเตร็ดเตร่ไป See also: ท่องเที่ยวไป, เดินไปอย่างไม่มีจุดหมาย Syn. lead astray
go astray (phrv.) หลงทาง
go astray (phrv.) ดำรงชีวิตอย่างผิดทำนองคลองธรรม See also: ไม่ถูกต้อง Syn. lead astray
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลงผิด (v.) go astray See also: be misguided, be off the right track
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course, this is business and sometimes things go astray.แน่นอน มันเป็นธุรกิจ บางครั้งก็มีความผิดพลาดบ้าง
When someone isn't in front of you, your feelings will go astray.เมื่อบางคนนั้นไม่ได้อยู่ตรงหน้าเธอ ความรู้สึกของเธอก็ยังเหมือนหลงผิด

*go astray* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
聞くは一時の恥聞かぬは末代の恥[きくはいっときのはじきかぬはまつだいのはじ, kikuhaittokinohajikikanuhamatsudainohaji] (exp) (id) Better ask than go astray
行き違いになる[いきちがいになる;ゆきちがいになる, ikichigaininaru ; yukichigaininaru] (exp,v5r) to miss each other; to cross (in the post); to go astray; to go wrong
踏み迷う[ふみまよう, fumimayou] (v5u,vi) to lose one's way; to go astray
身を誤る[みをあやまる, miwoayamaru] (exp,v5r) to err; to take the wrong path; to go astray
迷い込む[まよいこむ, mayoikomu] (v5m) to go astray; to lose one's way
逸れる[それる(P);はぐれる(P), soreru (P); hagureru (P)] (v1,vi) to stray (turn) from subject; to get lost; to go astray; (P)

*go astray* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีแตก[X] (dī taēk) EN: go astray ; take a tumble FR:
เก[v.] (kē) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)
หลง[v.] (long) EN: be misled ; be misguided ; misunderstand ; be mistaken ; lose one's way ; get lost ; go astray ; forget FR: se fourvoyer ; s'égarer
หลงทาง[v. exp.] (long thāng) EN: lose one's way ; get lost ; be lost ; be misguided ; go astray FR: s'égarer ; se perdre ; se fourvoyer ; perdre son chemin ; errer ; se gourer (fam.)
ออกนอกทาง[v. exp.] (øk nøk thān) EN: go astray ; go off course FR:
ออกทะเล[v. exp.] (øk thalē) EN: lose one's focus ; go astray FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *go astray*
Back to top