ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*glow with*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น glow with, -glow with-

*glow with* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glow with (phrv.) ฉายแสงสีแดงออกมา See also: เปล่งลำแสงสีแดง
glow with (phrv.) เต็มไปด้วย (อารมณ์) Syn. kindle with, shine with
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อิ่มเอิบ (v.) glow with happiness Syn. อิ่มอกอิ่มใจ, ปลาบปลื้ม, อิ่มใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My mind is aglow with whirling, transient nodes of thought careening through a cosmic vapor of invention.สมองฉันมีลำแสงความคิดเจิดจริส... ...พุ่งผ่านไอหมอก ของความสร้างสรรค์
Your face aglow with surprise.แล้วสีหน้าคุณต้องเต็มไปด้วยความประหลาดใจ
♪ The streets are aglow with the smell of apple pies ♪ถนนนั้นโชย ไปด้วยกลิ่นของแอปเปิ้ลพาย
We all glow with invisible heat radiation, even in the dark.เราทุกเรืองแสงที่มีการแผ่รังสี ความร้อนที่มองไม่เห็นแม้ในที่มืด

*glow with* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悦に入る[えつにいる, etsuniiru] (exp,v5r) to be pleased; to gloat; to glow with self-satisfaction

*glow with* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิ่มเอิบ[v.] (im-oēp) EN: glow with happiness ; feel so happy ; look so happy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *glow with*
Back to top