ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*give assistance to*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น give assistance to, -give assistance to-

*give assistance to* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พยุง[v.] (phayung) EN: support ; help ; assist ; give assistance to ; prop up ; keep up FR: supporter ; porter ; aider ; soutenir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *give assistance to*
Back to top