ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*get swell-headed*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น get swell-headed, -get swell-headed-

*get swell-headed* ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีแตก (v.) get swell-headed See also: lose one´s bearing in pride

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *get swell-headed*
Back to top