ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fling in*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fling in, -fling in-

*fling in* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fling in (phrv.) ขว้างเข้าไป See also: เขวี้ยงเข้าไป, โยนเข้าไป Syn. chuck in, pitch in, throw in, toss in
fling in (phrv.) ล้มเลิก (ความพยายาม) Syn. give up
fling in (phrv.) แถม See also: ให้เพิ่มมา Syn. chuck in, throw in, toss in
fling in (phrv.) พูดแทรก See also: ขัดจังหวะ Syn. put in
fling in with (phrv.) ตัดสินใจเข้าร่วม See also: ร่วมชะตากรรม Syn. throw in with
fling in with (phrv.) ร่วมมือ (โดยเฉพาะในสิ่งที่ผิด) See also: ร่วมวางแผน, สมคบคิดกับ Syn. cast in with
fling into (phrv.) ขว้างเข้าไป See also: เหวี่ยงเข้าไป Syn. hurl into, pitch into, throw into, toss into
fling into (phrv.) พูดเพิ่มเติม Syn. throw into, toss into
fling into (phrv.) ทำให้มีสภาพ Syn. get into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But this little one in your arms is gonna be shuffling in a bar just like them.หัวเราะไป แต่เจ้าหนูที่เธออุ้มนี่... ก็จะเมาแอ๋ในบาร์เหมือนพวกพ่อนั่นแหละ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fling in*
Back to top