ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fit in*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fit in, -fit in-

*fit in* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fit in (phrv.) บรรจุลงใน Syn. get in, go in, put in, stick in
fit in (phrv.) หาเวลาเพื่อ Syn. crowd in, squeeze in
fit in with (phrv.) ทำให้เข้ากันได้ See also: ทำให้เหมาะสมกับ, สอดคล้องกับ Syn. fill in, fit into
fit into (phrv.) ทำให้เหมาะสมกับ Syn. fit in, fit in with
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
volenti non fit injuria (L.)การกระทำด้วยความยินยอมไม่ถือว่าเป็นความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หูช้าง (n.) board cut to a right angle to fit into corners See also: right-angled piece of wood, wood gusset
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wort fit into a pineaded child Is that clear?คงไม่เหมาะกับเด็กสมองเล็ก ๆอย่างเธอ
Well, now, how do you fit into this whole thing?แล้วเธอ เธออยู่ตรงไหนของเรื่องนี้
Would you care to demonstrate how six kilos that's 13 pounds of powder can fit in here?คุณพอจะสาธิตให้ผมดูได้ไหม ว่าทำไม 6 กิโลของเจ้าสิ่งนี้... ...ซึ่งคิดเป็นผง 13 ปอนด์... ...ถึงใส่เข้าไปในนี้ได้?
I waited my whole life to fit in, and I finally feel like I do.ฉันคอยเวลาที่จะเข้ากับคนอื่นได้มาตลอดชีวิต ในที่สุดฉันก็ทำได้
Now, we all know that this egg will never fit into this bottle.Now, we all know that this egg will never fit into this bottle.
I don't think you'd fit in here.ผมไม่คิดว่าคุณเหมาะกับที่นี่
Real life doesn't fit into little boxes that were drawn for it.ชีวิตจริงไม่ได้อยู่ในกรอบการ์ตูน
The goddamn truth won't fit in your brain.ความจริงบ้า ๆ นี้คุณไม่มีทางเชื่อมันได้หรอก
It won't fit in anybody's brain.มันไม่มีทางที่ใคร ๆ จะเชื่อได้เลย
How does the love glow fit into that, man?- มันเกี่ยวโยง อัลเบิร์ต...
Well, when we did the Garth benefit in Dallas, we put the $10,000 donors up here.ตอนเราจัดงานการ์ธ ที่ดัลลัส - เราให้ผู้บริจาคหมื่นเหรียญนั่งตรงนี้ - การ์ธเหรอ
Classic Garth costs. Yeah, so, when we did the Garth benefit in Dallas, that's what we... where's Marty?ตอนเราจัดงานการ์ธที่ดัลลัส...

*fit in* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角椅[jiǎo yǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄧˇ, 角椅] chair designed to fit in corner of a room
榫头[sǔn tou, ㄙㄨㄣˇ ㄊㄡ˙, 榫头 / 榫頭] a tenon (wooden projection to fit into a mortise)

*fit in* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
普遍妥当性[ふへんだとうせい, fuhendatousei] (n) ability to fit into any situation
[とまら, tomara] (n) (1) pivot hinge (using extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame); (2) (See 猿) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut)
[とまら, tomara] (n) (See 枢・くるる) extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame (as part of a pivot hinge)
溶け込む(P);解け込む;融け込む;溶込む;解込む;溶けこむ;とけ込む[とけこむ, tokekomu] (v5m,vi) (1) to melt into; to merge into; (2) to fit in; to adapt; to blend; (P)
現物給付[げんぶつきゅうふ, genbutsukyuufu] (n) benefit in kind
着れる[きれる, kireru] (v1) to be able to wear; to fit into
馴染ませる[なじませる, najimaseru] (v1) (1) (uk) (See 馴染む) to blend; to mix thoroughly and evenly; (2) to make fit in; to domesticate
馴染む[なじむ, najimu] (v5m,vi) to become familiar with; to fit in; to adapt oneself; to get used to; to grow accustomed to

*fit in* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: board cut to a right angle to fit into corners FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fit in*
Back to top