ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*filing into*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น filing into, -filing into-

*filing into* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
filing into (phrv.) โยนใส่ (ภาชนะหรือที่ใส่) Syn. hurl into

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *filing into*
Back to top