ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*field radio*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น field radio, -field radio-

*field radio* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
field radio (n.) เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ Syn. two-way radio

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *field radio*
Back to top