ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fatheaded*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fatheaded, -fatheaded-

*fatheaded* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fatheaded (adj.) โง่ See also: เง่า, ทึ่ม Syn. dull, idiotic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fatheaded*
Back to top