ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fade out*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fade out, -fade out-

*fade out* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fade out (phrv.) ค่อยๆหมดไป See also: ค่อยๆ หายไป Syn. die away, fade away Ops. fade in
fade out (phrv.) ทำให้ (เสียงหรือภาพ) ค่อยๆ จางไป (ทางการสร้างภาพยนตร์, โทรทัศน์หรือวิทยุ) Syn. fade in
fade out (phrv.) ค่อยๆ เลือนหายไปอย่างช้าๆ See also: ภาพหรือเสียงค่อยๆ เลือนหายไป Syn. disappear gradually
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fade outลดสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ I won't fade out, I won't back down ♪I won't fade out, I won't back down
Oh, no, you won't see me fade outOh no you won't see me fade out

*fade out* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐没[yǐn mò, ˇ ㄇㄛˋ, 隐没 / 隱沒] to vanish gradually; to disappear; to fade out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fade out*
Back to top