ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*disagreeably*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disagreeably, -disagreeably-

*disagreeably* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disagreeably (adv.) อย่างน่ารังเกียจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *disagreeably*
Back to top