ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*die (of a monk or novice)*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น die (of a monk or novice), -die (of a monk or novice)-