ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*crown with papal-shaped tip bent backwards*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น crown with papal-shaped tip bent backwards, -crown with papal-shaped tip bent backwards-