ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*control the direction*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น control the direction, -control the direction-