ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*continue to study*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น continue to study, -continue to study-

*continue to study* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
蛍雪[けいせつ, keisetsu] (n) diligence in studying (e.g. continue to study even in such poor light as offered by a firefly or that reflected by snow)

*continue to study* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรียนต่อ[v.] (rīentø) EN: further study ; continue to study FR: prolonger ses études

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *continue to study*
Back to top