ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*consign to*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น consign to, -consign to-

*consign to* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consign to (phrv.) ส่งไปยัง
consign to (phrv.) มอบหมายให้ See also: มอบความไว้วางใจให้, ส่งมอบให้ดูแล Syn. commit to

*consign to* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
葬り去る[ほうむりさる, houmurisaru] (v5r,vt) to consign to oblivion
葬る[ほうむる, houmuru] (v5r,vt) to bury; to inter; to entomb; to consign to oblivion; to shelve; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *consign to*
Back to top