ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*conk out*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น conk out, -conk out-

*conk out* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conk out (phrv.) หยุดทำงาน (เครื่องจักร) (คำไม่เป็นทางการ)
conk out (phrv.) เหนื่อยมากจนหลับ See also: หมดสติ
conk out (phrv.) ตาย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. pass away
English-Thai: HOPE Dictionary
conk outn. (เครืองยนต์) เสีย,สลบ,เป็นลม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The unsub's drugging victims and trusting that they'll conk out at the right place at the right time.และมั่นใจว่ามันจะทำให้เหยื่อ สลบไปในที่ๆรออยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *conk out*
Back to top