ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*confide to*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น confide to, -confide to-

*confide to* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confide to (phrv.) มอบความไว้วางใจให้กับ See also: มอบหมายให้, ส่งมอบให้ Syn. commit to, consign to
confide to (phrv.) บอกความลับกับ See also: เผยความลับกับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *confide to*
Back to top