ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*commend to*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น commend to, -commend to-

*commend to* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commend to (phrv.) มอบให้ด้วยความไว้วางใจ Syn. recommend to
commend to (phrv.) ยกย่องกับ See also: ชื่นชม...กับ, สรรเสริญ...กับ
recommend to (phrv.) แนะนำให้กับ See also: ยกย่องกับ Syn. commend to
recommend to (phrv.) เสนองาน
recommend to (phrv.) เชื่อใจใน See also: ศรัทธาใน Syn. commend to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In sure and certain hope of the resurrection to eternal life... we commend to the Almighty God our brother Jason.แน่ใจและหวังว่า มันจะกลับมาเหมือนเดิม เราได้แต่ภาวนาต่อพระเจ้าให้พี่ของเราเจสัน
So, what do you recommend to encourage affection?คุณจะแนะนำอะไร เพื่อส่งเสริมความสนใจนี้
We commend to Almighty God our brother, and we commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust.ด้วยอำนาจของพระเป็นเจ้า สู่ผองพี่น้องเรา ขอให้ร่างกายของเขา จรดสู่พื้นธรณี ดิน สู่ ปถพี อัฐิ สู่ เถ้าถ่าน
You'll be like another product she can recommend to her clients.คุณจะชอบสินค้าอย่างอื่น\หล่อนสามารถแนะนำให้กับลูกค้าของหล่อนได้
We'll bring you the story behind the plot in the following segment.{corneridk better word for next feature in a news show} a newscaster at TV Touto. {pun on tokyo i recommend TOKIO or something}{sign:เราขอนำเสนอเรื่องราวของข่าวนี้ในช่วงต่อไปค่ะ รายแรกคือ ซาวาดะ เอริ ผู้ประกาศข่าวของช่องทีวีโทโตะ
Uh, but, uh... sitting here thinking about this... a couple of names come to mind... that I feel I'd like recommend to you.ท่านลองคิดดูนะครับ คือ.. ผมพอจะเสนอชื่อ สักสองสามคน
What do you recommend today?วันนี้คุณจะแนะนำเมนุไหนครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *commend to*
Back to top