ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*clear away*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น clear away, -clear away-

*clear away* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clear away (phrv.) หายไป See also: มลายไป, หมดไป Syn. clear off
clear away (phrv.) ย้ายออกไป See also: เอาออกไป, ขจัดออกไป, กำจัด Syn. clear off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're the kind of rocks that you clear awaywhen you're plowing a field, so there's nothing distinguishing about them whatsoever, except for the awe-inspiring passage of time thing.นั่นเป็นชนิดของหิน ซึ่งคุณจะพบเห็นมัน เมื่อ... คุณทำการกลับผิวดิน ซึ่งนั่นไม่มีอะไรแตกต่าง เกี่ยวกับมัน ไม่ว่าอะไรก็ตาม
May I clear away the dishes, my lady?ข้าเก็บสำรับนะ องค์หญิง

*clear away* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shū, ㄕㄨ, 疏] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation

*clear away* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り払う;斬り払う;切払う[きりはらう, kiriharau] (v5u,vt) to clear away; to clear land; to prune; to lop off
取っ払う[とっぱらう, topparau] (v5u) (See 取り払う) to clear away; to remove; to demolish
取り払う;取払う;とり払う[とりはらう, toriharau] (v5u,vt) to clear away; to remove; to demolish
取り片付ける;取片付ける[とりかたづける, torikatadukeru] (v1,vt) to clean up; to clear away; to put in order
払う[はらう, harau] (v5u,vt) (1) to pay (e.g. money, a bill, one's taxes, etc.); (2) to brush; to wipe; to clear away; to dust off; to prune away branches; (3) to drive away (e.g. one's competitors); to sweep out; (P)
拭い去る;ぬぐい去る[ぬぐいさる, nuguisaru] (v5r) to rub out; to clean off; to clear away; to efface; to erase
晴らす(P);霽らす[はらす, harasu] (v5s,vt) to dispel; to clear away; to refresh (oneself); (P)
晴れる(P);霽れる[はれる, hareru] (v1,vi) (1) to clear up; to clear away; to be sunny; to stop raining; (2) to refresh (e.g. spirits); (3) (See 疑いが晴れる) to be cleared (e.g. of a suspicion); (4) to be dispelled; to be banished; (P)
焼き払う[やきはらう, yakiharau] (v5u,vt) to clear away by burning; to reduce to ashes

*clear away* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปัด[v.] (pat) EN: wipe ; sweep ; dust ; brush away ; clear away ; swipe FR: essuyer ; épousseter
ย้ายออกไป[v. exp.] (yāi øk pai) EN: clear away ; clear up ; remove from FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *clear away*
Back to top