ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cast away*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cast away, -cast away-

*cast away* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cast away (phrv.) ละทิ้ง See also: กำจัด, ทิ้งไป, เหวี่ยงทิ้ง Syn. cast aside, discard
cast away (phrv.) เลิกติดต่อกับ Syn. cast aside
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And a time to dance, a time to cast away stones and a time to gather stones together,เวลาที่จะทิ้งก้อนหิน และ เวลาที่จะเอาหินมารวมกัน
The signals are being broadcast away from earth, not towards it.สัญญาณพวกนั้นถูกส่งไปยังนอกโลก ไม่ได้ส่งมายังโลก
Maleficent thought of how Stefan cast away his ring, he who had so little in the world, so that their hands might touch again, and her heart was moved.คิด maleficent ของวิธีการ สเตฟานทิ้งแหวนของเขา เขาเป็นคนที่มีเล็ก ๆ น้อย ๆ ในโลก เพื่อให้มือของพวกเขา อาจสัมผัสอีกครั้ง
They're orphans, cast away from their mother stars during the chaotic birth of their native star systems.พวกเขากำลังเด็กกำพร้าโยน ออกไปจากดาวแม่ของพวกเขา ในช่วงที่เกิดความวุ่นวายของ ระบบดาวพื้นเมืองของพวกเขา
There isn't a single life in this world that can simply be cast away!ไม่มีชีวิตไหนเลยที่โลกจะสามารถโยนทิ้งไปได้ง่ายๆ
He spent New Year's locked in our bathroom with a bad Tom Hanks from cast away.เขาใช้เวลาช่วงปีใหม่ ขังตัวเองไว้ในห้องน้ำ กับคนหน้าเหมือน Tom Hanks จากเรื่อง Cast Away
Once she has served her purpose, then that too will be cast away.เมื่อไหร่ที่นางได้รับมอบหมายตามประสงค์ของนาง สิ่งที่มากเกินไปก็จะถูกกำจัดออกไป

*cast away* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摈弃[bìn qì, ㄅㄧㄣˋ ㄑㄧˋ, 摈弃 / 擯棄] abandon; discard; cast away
[piē, ㄆㄧㄝ, 撇] cast away
撇下[piē xia, ㄆㄧㄝ ㄒㄧㄚ˙, 撇下] to cast away

*cast away* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り捨てる(P);切捨てる;斬り捨てる[きりすてる, kirisuteru] (v1,vt) (1) to cut down; to slay; (2) to truncate; to round down; to round off; (3) to omit; to discard; to cast away; (P)
投げる[なげる, nageru] (v1,vt) (1) to throw; to cast away; (2) to face defeat; to give up; (P)
突っ放す[つっぱなす, tsuppanasu] (v5s,vt) to thrust or cast away; to look upon with detachment

*cast away* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โยนทิ้ง[v. exp.] (yōn thing) EN: toss away ; throw away ; cast away ; cast aside ; cast off ; discard ; get rid of FR: jeter ; se débarasser de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cast away*
Back to top