ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cartroad*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cartroad, -cartroad-

*cartroad* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cartroad (n.) ถนนแคบๆ และมีพื้นผิวขรุขระ (ส่วนใหญ่จะอยู่ในฟาร์ม) Syn. track

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cartroad*
Back to top