ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*calm down*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น calm down, -calm down-

*calm down* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
calm down (phrv.) ทำให้สงบ See also: ทำให้นิ่งเฉย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สงบจิตใจ (v.) calm down See also: calm oneself, control one´s emotion, suppress one´s feeling Ops. วุ่นวายใจ
สงบสติอารมณ์ (v.) calm down See also: calm oneself, remain calm Syn. สงบใจ, สงบจิตสงบใจ
สงบอารมณ์ (v.) calm down See also: calm oneself, control one´s emotion, suppress one´s feeling Syn. สงบจิตใจ Ops. วุ่นวายใจ
สงบใจ (v.) calm down See also: tranquilly, calmly Syn. สงบสติอารมณ์, สงบจิตสงบใจ
หยุดชะงัก (v.) calm down See also: stop Syn. ซบเซา
เซา (v.) calm down See also: stop Syn. หยุดชะงัก, ซบเซา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Calm down, don't be so sadสงบหน่อย อย่าเศร้าโศกมากนัก
Calm down, don't act like this!สงบหน่อย อย่าทำอย่างนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Calm down, calm down. It doesn't matter.สงบลงสงบลง มันไม่สำคัญว่า
Now you calm down and you tell me what's the matter.มาสิ ตอนนี้คุณสงบลงและคุณบอก ฉัน เกิดอะไรขึ้น.
You know, I wish everyone would just calm down. I said, he'll be here.คุณรู้ว่าลิตรหวังว่าทุกคนก็จะสงบลง ลิตรกล่าวว่าเขาจะอยู่ที่นี่
Sister, calm down. Nothing dreadful will happen!น้องสาวใจเย็นๆ ไม่มีอะไรน่ากลัวเกิดขึ้นหรอก
Let's just calm down and pull up the star file on Vega.ขอเพียงสงบลงและ ดึงไฟล์ดาวบนเวก้า
Could we calm down here?ขอโทษนะ! เราสามารถที่จะสงบลงที่นี่?
Neither of us heard anything. - So just calm down, all right? - Okay.ใจเย็น ๆ หายใจเข้าลึก ๆ
Look, just calm down, all right?ใจเย็น ๆ เสียงดังเดี๋ยวกระเทือนแผล
All right. Just calm down. I've got something that will help you.เอาละ ใจเย็นไว้ ฉันจะทำบางอย่างเพื่อช่วยคุณ
All right, just calm down, all right?เฮ้ยๆ ใจเย็นๆเด้ โอเค้? ชู่ว...
I mean, calm down. Nobody's getting fired yet.ใจเย็นๆก็ได้ ยังไม่มีใครโดนไล่ออกเลยนะ
OK, listen. Calm down, OK? We'll fix it.นี่เธอ ใจเย็น ๆ ไว้ เราแก้ได้น่า

*calm down* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P)
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r,vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P)
和む[なごむ, nagomu] (v5m) to be softened; to calm down; (P)
和らぐ[やわらぐ, yawaragu] (v5g,vi) to soften; to calm down; to be mitigated; (P)
我に返る[われにかえる, warenikaeru] (exp,v5r) (1) to come to one's senses; (2) to calm down
落ち着く(P);落ちつく;落着く;落ち付く;落付く[おちつく, ochitsuku] (v5k,vi) (1) to calm down; to compose oneself; to regain presence of mind; (2) to calm down; to settle down; to die down; to become stable; to abate; (3) to settle down (in a location, job, etc.); to settle in; (4) (of an arrangement, conclusion, etc.) to be settled; to be fixed; to have been reached; (5) to harmonize with; to harmonise with; to match; to suit; to fit; (6) (usu. used pronominally as 落ち着いた) (See 落ち着いた・おちついた・3) to be unobtrusive; to be quiet; to be subdued; (P)
落ち着ける;落着ける;落ち付ける;落付ける[おちつける, ochitsukeru] (v1,vt) to quiet; to calm down; to compose oneself; to settle down
静まる(P);鎮まる(P)[しずまる, shizumaru] (v5r,vi) to quieten down; to calm down; to subside; to die down; to abate; to be suppressed; (P)

*calm down* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้าก่อน[X] (chākøn) EN: hold on ; calm down FR:
ใจเย็น ๆ = ใจเย็นๆ[v. exp.] (jai yen-yen) EN: calm down ; be calm FR: garder son calme ; rester calme ; garder son sang froid ; ne pas s'énerver ; ne pas s'emporter
ข่มใจ[v.] (khomjai) EN: control oneself ; calm down ; repress oneself ; restrain oneself FR: se contrôler
ระงับใจ[v. exp.] (ra-ngap jai) EN: restrain ; calm down ; curb ; repress ; check ; suppress ; hold back ; control oneself FR: se calmer ; se contenir
สงบ[v.] (sa-ngop) EN: calm down FR:
สงบอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop āro) EN: calm down ; calm oneself ; control one's emotion ; suppress one's feeling ; retire to find peace FR:
สงบใจ[v.] (sa-ngop jai) EN: calm down ; abate ; subside FR:
สงบอกสงบใจ[v. exp.] (sa-ngop ok ) EN: compose oneself ; calm down FR:
สงบสติอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop sat) EN: calm down ; calm oneself ; remain calm FR: se calmer
สงบสติอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop sat) EN: collect oneself , regain control of oneself ; calm down FR:
เซา[v.] (sao) EN: calm down ; stop ; abate ; peter out ; tone down FR:
ทำให้สงบ[v. exp.] (thamhai sa-) EN: calm ; calm down ; make calm ; make quiet ; restore peace ; restore tranquility FR: calmer ; pacifier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *calm down*
Back to top