ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*boldly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น boldly, -boldly-

*boldly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boldly (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: ไม่เกรงกลัว Syn. fearlessly, bravely
boldly (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: อย่างท้าทาย, อย่างอาจหาญ Syn. bravely
boldly (adv.) อย่างกล้าหาญ Syn. fearlessly, bravely

*boldly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朱云折槛[Zhū Yún zhē kǎn, ㄓㄨ ㄩㄣˊ ㄓㄜ ㄎㄢˇ, 朱云折槛 / 朱雲折檻] Mr Zhu Yun breaks the railing (成语 saw); to challenge and admonish boldly
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 謇] speak out boldly

*boldly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっきり[, kukkiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) distinctly; clearly; boldly; (P)
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P)
思い切って(P);思いきって[おもいきって, omoikitte] (adv) resolutely; boldly; daringly; (P)
恐れ気もなく[おそれげもなく, osoregemonaku] (adv) courageously; fearlessly; defiantly; boldly
臆面もなく[おくめんもなく, okumenmonaku] (adv) boldly; audaciously; impudently; unashamedly; unabashedly
進取果敢[しんしゅかかん, shinshukakan] (adj-na) enterprising and daring; boldly forward-looking

*boldly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาด ; อาด ๆ = อาดๆ[adv.] (āt : āt-āt) EN: valiantly ; valorously ; boldly FR:
อาจอง[adv.] (āt-ong) EN: proudly ; boldly ; bravely ; with temerity FR: bravement
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously FR: bravement ; valeureusement
เจ๋อเจ๊อะ[adv.] (joējoe) EN: boldly ; impudently ; presumptuously ; audaciousl ; intrusively FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *boldly*
Back to top