ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be unacceptable*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be unacceptable, -be unacceptable-

*be unacceptable* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
なってない[, nattenai] (exp) to be unacceptable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be unacceptable*
Back to top