ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be tall*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be tall, -be tall-

*be tall* ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สูง (v.) be tall See also: be high

*be tall* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สูง[v.] (sūng) EN: be high ; be tall FR: mesurer ... (de haut) ; être haut de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be tall*
Back to top