ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be shameless*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be shameless, -be shameless-

*be shameless* ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน้าด้าน (v.) be shameless See also: be brazen, be barefaced, be brash Syn. หน้าทน Ops. หน้าบาง
หน้าทน (v.) be shameless See also: be brazen, be barefaced, be brash Syn. หน้าด้าน Ops. หน้าบาง
หน้าหนา (v.) be shameless See also: be brazen, be barefaced, be brash Syn. หน้าด้าน, หน้าทน Ops. หน้าบาง
แบกหน้า (v.) be shameless to See also: be constantly gazed by the public, endure shame Syn. ตากหน้า

*be shameless* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame ; eat humble pie ; make a humiliating supplication FR:
ตากหน้า[v.] (tāknā) EN: endure shame ; be constantly gazed by the public ; be shameless enough to FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be shameless*
Back to top