ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be obvious*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be obvious, -be obvious-

*be obvious* ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชัดเจน (v.) be obvious See also: be clear, be distinct, be lucid, be explicit Syn. ชัด, แจ่มชัด, ชัดแจ้ง

*be obvious* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
見え透く;見えすく[みえすく, miesuku] (v5k,vi) to be transparent; to be easily seen through; to be obvious; to be apparent

*be obvious* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid FR: ressortir ; être clair
แจ่มกระจ่าง[v.] (jaemkrajāng) EN: be bright ; be clear ; be distinct ; be obvious FR:
เคลียร์[v.] (khlīa) EN: clear ; be obvious FR:
ปรากฏชัด[v. exp.] (prākot chat) EN: be evident ; be obvious ; be clear ; be apparent FR: être évident ; être clair ; apparaître clairement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be obvious*
Back to top