ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be luxurious*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be luxurious, -be luxurious-

*be luxurious* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
茂る(P);繁る[しげる, shigeru] (v5r,vi) to grow thickly; to be in full leaf; to be rampant; to luxuriate; to be luxurious; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be luxurious*
Back to top