ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be lavish*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be lavish, -be lavish-

*be lavish* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verschwenderisch; üppig {adj} | mit etw. verschwenderisch sein; mit etw. verschwenderisch umgehenlavish | to be lavish in/with sth.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be lavish*
Back to top