ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be in attendance*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be in attendance, -be in attendance-

*be in attendance* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be in attendance (vt.) ปรากฏตัวต่อสาธารณะ Syn. put in an appearance Ops. be absent, leave, be missing

*be in attendance* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฝ้าแหน[v.] (faohaēn) EN: be on guard against ; defend ; watch over ; be in attendance FR: être sur ses gardes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be in attendance*
Back to top